Jump to content

Mu dheidhinn CashBack for Communities

Mu dheidhinn CashBack for Communities

’S e CashBack for Communities prògram sònraichte aig Riaghaltas na h-Alba a bhios ag ath-thasgadh sho-mhaoinean eucorach a fhuaras air ais tro Achd nam Prothaidean Eucorach (ANPE) is bhios a’ tasgadh airgead ann am pròiseactan a bhios a’ cruthachadh chothroman matha dhar daoine òga gus soirbheachadh san àm ri teachd. Tha ceanglaichean làidir aig a’ phrògram ris an Lèirsinn airson Ceartas ann an Alba aig Riaghatlas na h-Alba.

Bho 2008, tha £130 millean air a bhith air a ghealltainn do dh’iomairtean coimhearsnachd gus beatha dhaoine òga a leasachadh air feadh Alba air fad. Thathar air còrr is 2.5 millean cur-seachad, tachartas is cothrom a chur air dòigh do dhaoine òga gu ruige seo.

Tha Ìre 6 de ChashBack for Communities a’ ruith bhon 1 Giblean 2023 gu 31 Màrt 2026 is thèid measgachadh de sheirbheisean is cur-seachadan is tachartasan a chur air dòigh do dhaoine òga eadar aoisean 10-25, far am bithear mothachail air tròma is a bhios stèidhichte air an duine fhèin, a bhios:

  • A’ toirt taic do dhaoine òga – a tha as motha an cunnart a dhol an sàs ann an giùlan ana-shòisealta, eucoir no ath-eucoir – gus cinn-uidhe mhatha a ruighinn nam beatha;
  • A’ toirt taic, stèidhichte air an duine fhèin, do dhaoine òga, pàrantan is teaghlaichean air an tug tròma is Droch Amannan Òige buaidh;
  • A’ toirt taic do dhaoine òga gus an t-slàinte, slàinte-inntinn is math aca a leasachadh;
  • A’ toirt taic do dhaoine, teaghlaichean is coimhearsnachdan as motha air a bheil eucoir a’ toirt buaidh.

Ann an Ìre 6, lìbhrigidh 29 buidhnean Compàirteachaidh CashBack gnìomhan a tha a’ gabhail a-steach obair òigridh tharraingeach is pròiseactan taice a dh’atharraicheas am beatha thairis ùine nas fhaide. Cuidichidh seo daoine òga gus cruth-atharrachadh a thoirt air am beatha is bheir e dhaibh an cothrom a dhol an sàs ann an obair, foghlam no obair shaor-thoileach.

Sgioba Lìbhrigidh CashBack

‘S e Inspiring Scotland Compàirtiche Lìbhrigidh CashBack for Communities. San t-suidheachadh seo, cleachdaidh Inspiring Scotland an dòigh-obrach stiùiridh choileanaidh aca le compàirtichean maoinichte tron phrògram is iad a’ toirt taic don phrògram gus amasan ro-innleachdail fad-ùine a choileanadh. ’S e Inspiring Scotland buidheann ghràidh-dhaonna iomairteach ùr-ghnàthach dealbhaichte mar fhreagairt ri feumalachdan carthannasan na h-Alba. Ag obair an compàirteachas le farsaingeachd de luchd-taice, ’s e dòigh bhrosnachail a th’ ann airgead is sgilean a chleachdadh gus piseach a thoirt do bheatha na feadhainn as ana-chothromaichte an Alba. Tha trì Manaidsearan Maoine Inspire Scotland a’ cur taic ris a’ phrògram: 

Contacts