Jump to content

Mu dheidhinn CashBack for Communities

Mu dheidhinn CashBack for Communities

’S e CashBack for Communities prògram sònraichte le Riaghaltas na h-Alba a bhios a’ cleachdadh ann an dòigh aigneach mhaoinean a chaidh a thoirt bho eucoirich fo Achd nan Toradh Eucorach (POCA)– gus leudachadh fàirean dhaoine òga is fàs an cothroman an sgilean is ùidhean a leasachadh. Tha ceangal làidir aig a’ phrògram ri Lèirsinn Cheartais Riaghaltas na h-Alba.

Bho 2008, chaidh £110 millean a ghealltainn do dh’iomairtean coimhearsnachd gus piseach a thoirt air beatha dhaoine òga air feadh Alba. Chaidh còrr air 2.5 millean cur-seachad is cothrom a lìbhrigeadh do dhaoine òga gu ruige seo.

Ruithidh Ìre 5 de CashBack for Communities eadar 1 Giblean 2020 gu 31 Màrt 2023 is e a’ cur taic ri pròiseactan a bheir farsaingeachd de ghnìomhan do dhaoine òga eadar aois 10-24 a bheir:

  • Taic do dhaoine, teaghlaichean is coimhearsnachdan a tha as motha a’ fulaing eucoir
  • Taic dhaibhsean as motha an cunnart a bhith an sàs ann an giùlan ana-shòisealta, ciontachadh neo ath-chiontachadh slìghe aigneach a leantainn
  • Taic do dhaoine òga as motha an cunnart dol dhan t-siostam cheartais

Buileach, gnìomhan a thabhann, nach eil caisgte a-rèir aois, a choileanas na th’ os cionn agus;

  • A bheir taic eadar-ghinealachail do phàrantan, teaghlaichean is clann a dh’fhulaing Droch Eòlasan Leanabachd

Lìbhrigidh 24 buidhnean Còmpairteachaidh CashBack taghadh chur-seachadan bho obair-òigridh dhibhearsanach gu pròiseactan eadar-theachd nas fhaid-ùine a b’ urrainn beatha dhaoine òga atharrachadh gu tur is cothrom a thoirt dhaibh a bhith a’ cosnadh, ann am foghlam, neo ag obair gu saor-thoileach.

Sgioba Lìbhrigidh CashBack

‘S e Inspiring Scotland Compàirtiche Lìbhrigidh CashBack for Communities. San t-suidheachadh seo, cleachdaidh Inspiring Scotland an dòigh-obrach stiùiridh choileanaidh aca le compàirtichean maoinichte tron phrògram is iad a’ toirt taic don phrògram gus amasan ro-innleachdail fad-ùine a choileanadh. ’S e Inspiring Scotland buidheann ghràidh-dhaonna iomairteach ùr-ghnàthach dealbhaichte mar fhreagairt ri feumalachdan carthannasan na h-Alba. Ag obair an compàirteachas le farsaingeachd de luchd-taice, ’s e dòigh bhrosnachail a th’ ann airgead is sgilean a chleachdadh gus piseach a thoirt do bheatha na feadhainn as ana-chothromaichte an Alba. Tha trì Manaidsearan Maoine Inspire Scotland a’ cur taic ris a’ phrògram: 

Contacts